«____» ________________  року

 

___________________________________________________ (надалі - Постачальник), в особі ____________________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________________________________________________, (надалі – Споживач), в особі ______________________, що діє на підставі ________________, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись Законом України «Про ринок природного газу» № 329-VIIIвід 09.04.2015р., Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р., № 922-VIII, чинним господарським та цивільним законодавством, уклали даний договір (далі - Договір) про наступне :

 

ТЕРМІНИ, що використовуються в даному Договорі:

Газова доба – період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі – UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 закиївським часом) наступного дня для літнього періоду.

ЕІС-коди - персональні коди ідентифікації Споживача та Постачальника як суб’єктів ринку природного газу.

Небаланс - різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації.

Номінація - заявка замовника послуг транспортування, надана оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності).

Оператор газорозподільних систем (далі - Оператор ГРМ) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб  (замовників), (для даного Договору – ПАТ «Львівгаз»,).

Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників), для даного Договору – ПАТ ”Укртрансгаз”.

Особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов’язану з виконанням Договору.

Постачальник - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.

Регулятор - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Реномінація - зміна підтвердженої номінації.

Сайт Постачальника (сайт) - веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет: _____________________________

Споживач – фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

Кодекс ГТС - Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15№2493 .

Кодекс ГРМ -  Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494 .

Правила постачання газу — Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу протягом____________ року товар: 09120000-6 Газове паливо (за ДК 021:2015) (газ природний) у власність (надалі – «Газ» або «Товар»), в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобов`язується прийняти газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, строках , порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.1.1. Умови Договору відповідають змісту пропозиції конкурсних торгів Постачальника(у тому числі ціни за одиницю товару), що подана в рамкам здійснення/проведення процедури закупівлі Споживачем згідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

1.2. Постачальник передає Споживачу газ в обсягах _____________________ м. куб.(______________________________________) Газу, в тому числі по місяцях:

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал   

січень квітень липень жовтень   

лютий травень серпень листопад   

березень червень вересень грудень   

По кв.   

Всього:  

Дані обсяги є плановими та можуть зменшуватися або збільшуватися залежно від реального фінансування видатків та потреб Споживача.

Постачання газу здійснюється для потужностей Споживача за адресами, вказаними замовником.

1.2.1. Обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді (місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача Постачальнику і можуть відрізнятись від обсягів зазначених в п 1.2 цього Договору.

1.2.2. Зміна обсягів постачання/споживання газу визначається в додаткових угодах до даного Договору.

1.3. Споживач має право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених Постачальником обсягів природного газу у відповідності до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність на ринку природного газу.

1.4. Постачання/споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється нерівномірно. Відхилення від середньодобової норми- яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця - допускається   ± 50%.

1.5. Письмові заявки Споживача щодо обсягів споживання подаються Постачальнику до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки.

1.5.1. У разі відсутності письмової заявки Споживача відповідно до п.1.5 — Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачу відповідно до п.1.2.

1.6. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу за розрахунковий період ± 5% від загального Споживачем без коригування.

1.7. У випадку неподання Споживачем заявки у строк та у порядку, встановлених п.1.2.1, п.1.3, п.1.5 даного Договору, обсяг газу, що поставлений Постачальником, підтверджується щомісячними актами приймання-передачі газу, оформленими згідно з розділом 4 даного Договору, та підлягає оплаті Споживачем в порядку встановленому даним Договором.

1.8. За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст./).

1.9. Якість газу повинна відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та іншим вимогам, установленими державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу.

1.10. Споживач за даним Договором отримує природний газ з метою використання для власних потреб.

1.11. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача або Постачальника укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору транспортування природного газу.

1.12. Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в установленому законом порядку.

1.13. У випадку зміни планового споживання газу, коригування приймаються на підставі письмових заявок Споживача за 5 (п’ять) днів до початку місяця поставки. Збільшення/зменшення планового обсягу газу у поточному місяці здійснюються на підставі письмової заявки Споживача до 20-го числа місяця поставки. У випадку відмови від виділення планового обсягу газу, або припинення договірних відносин, Споживачу необхідно погасити заборгованість та попередити письмово Постачальника за 20 (двадцять) днів. Коригування обсягів рекомендовано проводити при відхиленні від замовлених більше ніж на 10% місячного планового обсягу.

ЦІНА ГАЗУ

         2.1. Ціна газу на момент укладення договору становить __________________грн за 1000, 0 куб. м, крім того ПДВ - __________________ грн., всього з ПДВ - ____________________грн, у тому числі: вартість природного газу - __________________________ грн., крім того ПДВ - _________________ грн., що становить - _____________________ грн.

2.2. Загальна сума договору становить __________________________ грн. (________________________________________), в т.ч. ПДВ _______________________ грн.

2.3. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу, що визначено у п.2.1. Договору, на кількість газу, реалізованого у відповідному місяці. Загальна вартість газу за цим Договором визначається як сума місячних вартостей газу.

2.4. Моментом оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Постачальника.

2.5. Зміна ціни природного газу визначається в додаткових угодах до даного Договору.

2.6. Ціна природного газу протягом розрахункового періоду може бути змінена за взаємною згодою Сторін, з обов’язковим оформленням додаткової угоди.

2.7. Зміна ціни на газ, що відбувається у зв’язку з набранням чинності відповідних нормативно-правових актів органів державної влади України, які впливають на ціну, є обов’язковою для розрахунків між Сторонами за даним Договором.

 У випадку зміни ціни на газ, в тому числі протягом місяця поставки, Споживач зобов’язаний перерахувати на рахунок Постачальника грошові кошти, у розмірі, на який збільшилась вартість запланованого до поставки обсягу газу в термін згідно п 3.1.1.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Порядок оплати встановлюється наступним чином:

3.1.1. Споживач зобов’язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок Постачальника на наступних умовах:

3.1.2. У разі зменшення або збільшення місячного обсягу споживання Споживачем газу порівняно із замовленим обсягом, оплата розраховується наступним чином:

3.1.2.1. При зменшенні місячного обсягу споживання газу Споживачем – залишок грошових коштів зараховується в оплату за наступний місяць поставки, з урахуванням положень п. 2.1., п. п. 3.1.1. даного Договору.

3.1.2.2. При збільшенні споживання місячного обсягу газу, Споживач зобов’язаний провести оплату за обсяг газу, на який збільшиться поставка, з урахуванням положень п. 2.1., п. п. 3.1.1. даного Договору.

3.2. Прострочення Споживачем оплати не є його відмовою від Договору.

3.3. Відповідно до п.1 ст.23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання  та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, та п.1 ст.48 БКУ взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів проводиться в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Розрахунки проводяться шляхом оплати  Споживачем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно рахунків за отриманий товар з відстрочкою платежу до 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ

4.1. Кількість поставленого Споживачу газу визначається за показниками, встановленого у Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.

4.2. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється  відповідно до п 1.4 та п 1.6 даного Договору.

4.3. Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою щомісячних Актів приймання-передачі, які є невід`ємними частинами цього Договору, і які є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

4.3.1. Для складання актів приймання-передачі природного газу, Споживач до 03 числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, зобов’язаний надати Постачальнику копію акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу складеного між Споживачем та Оператором ГРМ або Оператором ГТС.

4.3.2. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання складає, підписує і скріплює печаткою Акти приймання-передачі природного газу та направляє їх Споживачу.

4.4. Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.

У разі невиконання обов’язку, передбаченого п.4.4 даного Договору, газ вважається поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника на підставі даних Постачальника та/або документів та/або інформації, які складаються та/або надається Оператором ГТС та/або Оператором ГРМ до врегулювання розбіжностей згідно договору або в судовому порядку.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Право та обов’язки споживача

5.1.1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;

2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

5) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;

6) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

7) на вільний вибір Постачальника та безоплатну зміну Постачальника;

8) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

5.1.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ; 

3) укласти в установленому порядку договір транспортування природного газу з Оператором ГТС;

4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

5) змінювати постачальника відповідно до Правил постачання природного газу;

6) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;

7) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

8) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;

9) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природногго газу;

10) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

5.2. Права і обов'язки Постачальника

5.2.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов даного Договору;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу; 

6) на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу;

7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

5.2.2. Постачальник зобов’язується:

1) дотримуватись вимог “Правил постачання природного газу”;

2) постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього; 

3) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу необхідного Споживачу за умови, що Споживач виконав свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;

4) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

5) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

6) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

7) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України ;

8) своєчасно повідомляти Споживача (але не пізніше 1-ї доби з настання події), якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ

6.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі:

- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

- перевитрат добової норми згідно п 1.4 нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу згідно п 1.6;

- розірвання договору постачання природного газу;

- відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними.

6.2. Постачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.

6.3. Припинення постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити Постачальнику заборгованість за даним Договором.

За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання Споживачу Постачальник надсилає Споживачу не менше ніж за 3 (три) доби до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного  періоду (день, година тощо). У разі усунення Споживачем  до зазначеного  в повідомленні  часу  фактів, що стали  причиною надіслання  повідомлення, та завчасного  надання  Постачальнику  підтверджених документів (а Оператору ГРМ/ГТС — копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

6.4. Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав, встановлених п.6.1 та п.6.2. даного Договору.

6.5. Заходи з обмеження,припинення та відновлення газопостачання Споживачу здійснюється у відповідності до “Правил постачання природного газу”.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником газу Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня за кожний день прострочення.

7.3. У разі не поставки або недопоставки Постачальником газу, відповідно до умов даного Договору, останній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу.

7.4. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного договору. При цьому у разі наявності переплати Постачальник зобов’язаний повернути Споживачу, надмірно сплачену останнім суму протягом 3-х банківських днів. В разі прострочення повернення переплати Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Споживача заборгованість з урахуванням індексу інфляції, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожний день прострочення виконання зобов’язання, 3% річних та відшкодувати збитки.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору.

 Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов‘язань по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені ТПП України чи іншим компетентним органом.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.

8.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати обсяг фактично поставленого газу.

8.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 8.1, Сторона повинна без зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону. У повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов'язання за даним Договором.

У випадках, передбачених у п.8.1 даного Договору, термін виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.

ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК

9.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. 

9.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2017 р., а в частині не виконаних зобов‘язань – до їх повного виконання.

10.1.2. Зобов’язання сторін по даному договору виникають протягом строку дії договору, які починаються з 1 січня 2017 року і закінчуються 31 грудня 2017 року або до повного виконання сторонами взятих на себе обов’язків.

10.1.3. Зобов’язання замовника за даним договором  виникають виключно при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисі (або в плані використання бюджетних коштів – для одержувачів бюджетних коштів).

10.1.4. За умови доведення замовником тимчасового індивідуального кошторису (або тимчасового індивідуального плану використання бюджетних коштів – для одержувачів бюджетних коштів) зобов’язання сторін за даним договором виникають у межах суми, визначеної в тимчасовому індивідуальному кошторисі замовника (або тимчасовому індивідуальному плані використання бюджетних коштів – для одержувачів бюджетних коштів). Зобов’язання щодо залишку предмета закупівлі виникають виключно за наявності відповідних бюджетних асигнувань згідно з постійним кошторисом (або планом використання бюджетних коштів – для одержувачів бюджетних коштів).

10.2. Умови Договору може бути змінено на підставі нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП або іншого органу, що регулюють відносини з поставок газу та правил роботи на ринку газу України, шляхом підписання відповідних додаткових угод.

10.3. Всі доповнення та додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше укладеними та над положеннями даного Договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер, посилання на даний Договір, підписи уповноважених представників Сторін та оригінальні печатки підприємств.

10.4. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних зобов‘язань перед іншою Стороною та попередить про це останню письмово за 25 календарних днів. 

10.5. В разі, якщо Сторони підписали Договір без зазначення «з протоколом розбіжностей», вважається, що Договір укладений без розбіжностей. Зазначення у протоколі розбіжностей слів «З протоколом узгодження розбіжностей» свідчить про направлення Стороні протоколу узгодження розбіжностей.

10.6. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає розголошенню без згоди іншої Сторони.

10.7. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету укладені Сторонами раніше.

10.8. Договір та додатки до нього, підписані по факсу мають юридичну силу до моменту підтвердження оригіналом.

10.9. Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної з Сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу.

10.10. До цього Договору Споживач повинен додати копії наступних документів, завірених першими керівниками, основними печатками підприємства:

- витяг/ виписку з ЄДР на день підписання Договору; 

- копія останньої редакції Статуту,

- документ, що підтверджує статус та термін дії повноваження посадової особи одноособово підписувати господарські договори (протокол, довіреність і т.д.).

- копію паспортних даних особи, яка підписує Договір (1, 2, 11 сторінки).

- копію свідоцтва/ витягу платника ПДВ (якщо є таким платником).

10.11. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах.

10.11.1. Споживач не є платником податку на прибуток.

10.12. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу: ____________________________.

10.12.1. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Постачальника як суб’єкта ринку природного газу: __________________________.

10.12.2. ЕІС-коди точок комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватись постачання природного газу Постачальником

10.13. Підписавши даний Договір Споживач вважається повідомленим і надавшим свою згоду на те, що інформація про нього, персональні дані керівників та інших співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, серія номер паспорту, ким та коли виданий), буде внесена до бази даних Постачальника. 

При виконанні Сторонами умов цього Договору кожна Сторона забезпечує дотримання вимог  та несе відповідальність щодо захисту персональних даних, що встановлені Законом України "Про захист персональних даних" і мають відношення до виконання Сторонами умов цього Договору.

10.13.1. Споживач надає Постачальнику право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення Споживача для: обліку Споживачів, наданих їм послуг та поставленого товару, розрахунків зі Споживачами; розсилання Споживачам повідомлень, тощо. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (ІР-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім'я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

11.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11.3. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони оформлені письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін, завірені печатками, а у разі їх відсутності власним підписом керівників.

11.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони сповіщають одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

11.5. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН  

Постачальник

Споживач